NGUYỄN ĐỨC HINH CÓ LỘNG HÀNH ?

https://thaythuockhongbiengioi.wordpress.com/category/nguyen-duc-hinh-co-long-hanh/

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kỳ 6: Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế - Thanh tra chính phủ nói về đơn khiếu nại của bác sĩ Vũ Trọng Tùng