Đại Học chăn Trâu.: Vụ Doãn Minh Đăng tại Cần Thơ: một sự kiện đang ti...

Đại Học chăn Trâu.: Vụ Doãn Minh Đăng tại Cần Thơ: một sự kiện đang ti...: Vụ Doãn Minh Đăng tại Cần Thơ: một sự kiện đang tiếc, một cơ hội tiêu biểu bị bỏ mất chỉ vì tư duy quản lý nhân sự đại học còn quá hạn hẹ...

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kỳ 6: Nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế - Thanh tra chính phủ nói về đơn khiếu nại của bác sĩ Vũ Trọng Tùng